Buddah37

24 teksty – auto­rem jest Bud­dah37.

Naj­większą głupotą ludzką jest nieświado­mość włas­nej głupoty. 

myśl • 25 listopada 2011, 09:04

Wszys­tko kręci się w kółko w swoim rytmie. 

myśl • 23 listopada 2011, 21:56

Człowiek poz­ba­wiony ek­spres­ji jest jak jabłoń bez owoców. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 października 2011, 04:38

Głupiec ga­si ogień benzyną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2011, 01:10

'Nie pal sy­nu, to źle dla Two­jego zdro­wia i kie­sze­ni' - po­wie­dział oj­ciec trzy­mając w dłoni dy­miące­go się papierosa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2011, 15:16

Współczes­ność jest epoką narcystyczną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 września 2011, 03:59

Chy­ba nie ma w miłości nic ważniej­sze­go od ak­ceptac­ji, na­miętności i dojrzałości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 września 2011, 02:58

Pros­to­ta jest szczy­tem piramidy... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 września 2011, 03:11

Ludzie zaz­wyczaj mówią, że par­kiet jest zep­su­ty gdy nie pot­ra­fią tańczyć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 września 2011, 18:09

Ten kto nie lu­bi siebie, ten nie lu­bi ludzi.
Ten kto ludziom da­je miłość, ten sza­cunek budzi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 września 2011, 22:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność